Вход

Регистрация
Главная
 
Շնորհավոր Ամանոր 
Կայքի քարտեզ
Թեմաներ
ԱՄԱՆՈՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ [4]
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ [6]
Հարցեր
Ձեր սեռը

Результат опроса Արդյունք Все опросы нашего сайта Արխիվ

Պատասխանել են: 81
Հղումներ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ավագ դպրոց-վարժարան

Գրադարան
Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter
Rouben Hakhverdyan
FLAG COUNTER
free counters
Սկիզբ » 2010 » Январь » 21 » ՉԵԽԻԱ
18:36
ՉԵԽԻԱ

â»ËdzÛáõÙ ²Ù³ÝáñÇÝ å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Çó ßáõï: äáõñ³ÏÝ»ñáõÙ ïÝÏáõÙ »Ý »Õ¨ÝÇÝ»ñ ¨ ½³ñ¹³ñáõ٠˳ճÉÇùÝ»ñáí: ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝ»ñÇ Ý³Ëûñ»Ý` ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 24-Á  Ýñ³Ýù ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ²ñçÇ îáÝ: ²Û¹ ûñÁ ÁݹáõÝí³Í ¿ ³ñç»ñÇÝ Ï»ñ³Ïñ»É ù³Õóñ³í»ÝÇùáí:

ºñÏÝùáõÙ ³é³çÇÝ ³ëïÕÇ Ñ³ÛïÝí»Éáõó Ñ»ïá Ù³ñ¹ÇÏ ÝëïáõÙ »Ý ë»Õ³ÝÇ ßáõñç: ê»Õ³ÝÇÝ ÙÇßï ¹ñí³Í »Ý ÉÇÝáõÙ ã»Ë³Ï³Ý ÃËí³ÍùÝ»ñ, µÉÇÃÝ»ñ, ³ÉÛáõñÇó å³ïñ³ëïí³Í ·Ý¹»ñ, ã»Ë³Ï³Ý ³åáõñ: ²Õ³³Ý¹»ñÇ ë»Õ³ÝÇÝ ¹ÝáõÙ »Ý ã»Ë³Ï³Ý Ýáõßáí ¨ ã³ÙÇãáí ÃËí³Íù:

ÆëÏ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ â»ËdzÛáõÙ ÝßíáõÙ ¿ Üáñ î³ñÇÝ: ²Û¹ ûñÁ ÁݹáõÝí³Í ¿ ÙÇÙÛ³Ýó Ýí»ñÝ»ñ ï³É: öáÕáóÝ»ñÁ Ù»Ï ñáå» ³Ý·³Ù ã»Ý ˳ճÕíáõÙ: ²Ù»Ýáõñ»ù í³éíáõÙ »Ý Ïñ³ÏÝ»ñ, ÷³ÛÉ÷ÉáõÙ »Ý ÷áÕáóáõÙ ·ïÝíáÕ ïáݳͳéÝ»ñÇ ÉáõÛë»ñÁ

Խումբ: ԱՄԱՆՈՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ | Նայել են: 850 | Ավելացրեց: Admin
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Մուտք
Հյուր

Նամակներ:

Խումբ:
Հյուրեր
Ժամանակ:04:15

Հյուր, մենք ուրախ ենք ձեզ տեսնել: Խնդրում ենք, գրանցվեք
կամ ներս մտեք!

Մուտք
Նոր Տարի

Картинка Елки

Ձմեռ Պապ
Տոնածառ
http://ne-gnevi-boga.at.ua/ELKA.gif
http://ne-gnevi-boga.at.ua/
AMANORI.DO.AM


Կոդ:

Վիճակագրություն

Copyright © Հայկ Սերգեյան 2020